MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Добредојдовте на

МЗКИХИ


Едукативно


Превенција и третман на инфекции на УК за Пластична и реконструктивна хирургија

Проф. Д-р Елизабета Жоговска Мирчевска, Ас. Д-р Андријана Ѓорѓеска, Дипл. Спец. Мс. Ивана Драгевска, Дипл. Мс. Катерина Велкова