MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Активности на МЗКИХИ


Тематски единици обработени на состаноците на МЗКИХИ од 2004-2009 година

1. Дезинфекција и дезинфекциони средства

2. Стерилизација и контрола на стерилизација

3. Медицински отпад – правилна диспозиција

4. Рационална употреба на антибиотици

5. Хигиена на раце


Октомври, 2010 година
Стручна работилница


Хигиена на просторот и стандарди за контрола на хигиенска исправност на неживата средина (Дезинфекција и правила за дезинфекција на работни површини, Земање на примероци од нежива средина за микробиолошки скрининг – проф. д-р Каќа Поповска)


Декември, 2010 година
Стручна работилница


Хигиенска исправност на воздухот како фактор во превенција на интрахоспитални инфекции (в.н.с. д-р Милка Здравковска)

Методи за микробиолошка контрола на хигиенска исправност на воздухот

Значење на хигиенски исправен воздух во операциони и ендоскопски сали


Април, 2011 година
Стручен состанок


Деконтаминација на воздухот - методи (проф. д-р Поповска Каќа)

Контрола на хигиенска исправност на воздухот во здравствени институции - искуство и резултати од лабораторијата на Центарот за јавно здравје – Скопје (д-р Наим Ислами)

MRSA во операциони сали (в.н.с. д-р Весна Герасимовска)


Јуни, 2011 година
Стручна работилница


Хигиена на лабораторискиот просторот (проф. д-р Поповска Каќа)

Дезинфекција на лабораториски работни површини (спец. мед анал. - Блажевска Божица)

Правила за хигиенско миење на рацете (виш. науч. сораб. д-р Здравковаска Милка)

Значење на диететските препарат: Брусницин, Уропростал и Копривит во лекување на урогениталните инфекции со посебен осврт на пациентите со уринарни катетри (проф д-р Поповска Каќа)


Ноември, 2011 година
Стручен состанок


Инфекции поврзани со медицински помагала

Инфекции поврзани со венски катетери (виш. науч.сораб. д-р Весна Герасимовска)

Инфекции поврзани со уринарни катетери (проф. д-р Каќа Поповска)


Април, 2012 година
Стручен семинар


Земање примероци од воздух за хигиенска исправност – методи (проф. д-р Каќа Поповска)

Правилно земање примерок со седиментациона метода пакување и испраќање примерок (проф. д-р Милка Здравковска, д-р Кирил Михајлов)

Правилно земање воздух со семплер, пакување и праќање на примерок – Божица Блажевска)


Јуни, 2012 година
Стручен состанок


Глобални насоки во контролата на инфекциите (проф. д-р Каќа Поповска

Типови на мониторирање на интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Милка Здравковска)


Ноември, 2012 година
Стручен состанок


Превентивни мерки на интрахоспитални инфекции кај пациенти третирани со трансплантација со матични клетки (м-р д-р Злате Стојановски)

Интрахоспитални инфекции во стоматологијата (д-р Уриме Демири-Шаипи)


Март, 2013 година
Стручен семинар


Одбирање и земање на примероци од воздух со 2 методи. Стандарди за толкување на резултатите

Земање примерок од раце на здравстевни работници за микробиолошки скрининг со 3 техники.

Одбирање и земање на примероци од нежива средина со 2 техники

Контрола на апаратите за стерилизација.


Јуни, 2013 година
Стручен состанок


Планирање на организирана контрола на болнички инфекции (задачи, планирање на средства и методи, евалуација)

Извештај на Комисијата за контрола на интрахоспитални инфекции во клиничка болница -Тетово (проф. д-р Невзат Елези)

Организациона поставеност на системот за контрола и превенција на интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Поповска Каќа)

Видови на истражувања во врска со интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Милка Здравковска)

2013-Dojran-1

Дојран

2013-Dojran-2

Дојран


Октомври, 2013 година
Стручен состанок


Правила и препораки за одржување хигиенска исправност на неживата средина (вклучително и болничкиот веш и перални) (проф. д-р Поповска Каќа и асс. д-р Михајлов Кирил)

Clostridium difficile - предизвикувач на интрахоспитални инфекции и мерки за превенција (д-р Петровска Бранка)

2013-Tirana-1

EACID, Тирана

2013-Tirana-2

EACID, Тирана


Март, 2014 година
Интернационален стручен симпозиум со работилница


Методи за следење на хоспиталните инфекции во мојата здравствена организација (проф. д-р Здравковска Милка)

Валидација на процесот и постапките на стерилизација (Петар Козин – Р. Словенија)

Мерки за контрола на интрахоспитални инфекции во РЕМЕДИКА (д-р Марина Поп-Лазарова)

Јавно здравствени аспекти на нозокомијалните инфекции

2014-Vranje-1

Врање

2014-Vranje-2

Врање