MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Добредојдовте на

МЗКИХИ


Едукативно


Хигиена и безбедност на храна и вода

ДОЦ. Д-Р Сандра Мојсова