MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Календар на состаноци


Година Настани
2004
 • Конгрес на IFIC-2004 година, Пореч

2005
 • Стручен состанок: Дезинфекција и дезинфекциони средства

 • Конгрес на IFIC - Истамбул

2006
 • Стручен состанок: Стерилизација и контрола на стерилизација

2007
 • Стручен состанок: Медицински отпад – правилна диспозиција

 • Конгрес на IFIC- Будимпешта, 2007

 • Едукативни работилници – TAIEX- Загреб, 2007

2008
 • Стручен состанок: Рационална употреба на антибиотици

 • Едукативни работилници – TAIEX - Софија, 2008

2009
 • Стручен состанок: Хигиена на раце

 • Конгрес на IFIC- Вилинус - Литванија, 2009

2010
 • Октомври, 2010 СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА - Скопје
  Хигиена и дезинфекција на просторот и начин на земање на примероци од нежива средина

 • Декември, 2010 СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА - Скопје
  Хигиенска исправност на воздухот како фактор во превенција на интрахоспитални инфекции (в.н.с. д-р Милка Здравковска)
  Методи за микробиолошка контрола на хигиенска исправност на воздухот
  Значење на хигиенски исправен воздух во операциони и ендоскопски сали

2011
 • Април, 2011 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Методи за деконтаминација на воздухот (проф. д-р Каќа Поповска)
  Контрола на хигиенска исправност на воздухот во здравствени институции - искуство и резултати од лабораторијата на Центарот за јавно здравје – Скопје (др. Наим Ислами)
  MRSA во операциони сали (в.н.с. д-р Весна Герасимовска)

 • Јуни, 2011 СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА - Охрид
  Хигиена на лабораториски простор (проф. д-р Поповска Каќа)
  Дезинфекција на лабораториски работни површини (спец. мед. анал. - Блажевска Божица)
  Правила за хигиенско миење на рацете
  (виш. науч. сораб. д-р Здравковаска Милка)

 • Ноември, 2011 – СТРУЧЕН СОСТАНОК
  Инфекции поврзани со медицински помагала
  Инфекции поврзани со венски катетери (виш. науч. сораб. д-р Весна Герасимовска)
  Инфекции поврзани со уринарни катетери (проф. д-р Каќа Поповска

 • Конгрес на IFIC - Венеција, 2011

2012
 • Април, 2012 СЕМИНАР со РАБОТИЛНИЦА - Дојран
  Методи за земање примероци од воздух за хигиенска исправност
  Методи за земање примероци од воздух за хигиенска исправност (проф. д-р Каќа Поповска)
  Правилно земање примерок со седиментациона метода пакување и испраќање примерок (проф. д-р Милка Здравковска, д-р Кирил Михајлов)
  Правилно земање воздух со семплер, пакување и праќање на примерок – (Божица Блажевска)

 • Јуни, 2012 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Глобални насоки во контролата на инфекциите (проф. д-р Каќа Поповска) Типови на мониторирање на интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Милка Здравковска)

 • Ноември, 2012 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Превентивни мерки на интрахоспитални инфекции кај пациенти третирани со трансплантација со матични клетки (м-р д-р Злате Стојановски)
  Интрахоспитални инфекции во стоматологијата (д-р Уриме Демири-Шаипи)

 • Конгрес на IFIC- Загреб, 2012

2013
 • Март, 2013 СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА - Дојран
  Почесни гости предавачи од Србија:
  1. проф. д-р Бранислава Коциќ;
  2. проф. д-р Марина Диниќ;
  3. доц. д-р Снежана Младеновиќ-Антиќ.
  Антибиорезистенција и како је сузбијати
  Карактеристике најчестих узрочника хоспиталних инфекција са аспекта резистенције према антимикробним лековимаКорелација бактеријске резистенције и потрошње антимикробних лекова у болничким срединама

 • Јуни, 2013 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Тетово
  Планирање на организирана контрола на болнички инфекции (задачи, планирање на средства и методи, евалуација)
  Извештај на Комисијата за контрола на интрахоспитални инфекции во клиничка болница -Тетово (проф. д-р Невзат Елези)
  Организациона поставеност на системот за контрола и превенција на интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Каќа Поповска)
  Видови на истражувања во врска со интрахоспиталните инфекции (проф. д-р Милка Здравковска)

 • Октомври, 2013 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Правила и препораки за одржување хигиенска исправност на болничкиот веш и перални - (проф. д-р Поповска Каќа и асс. д-р Михајлов Кирил)
  Clostridium difficile - предизвикувач на интрахоспитални инфекции и мерки за превенција -( д-р Петровска Бранка)

 • Учество на ЕАCID ,,Eurasia Congress of Infectious Diseases” како коорганизатоp - Тирана, 2013

2014
 • Март, 2014 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТРУЧЕН СИМПОЗИУМ СО РАБОТИЛНИЦА - Врањска бања
  Методи за следење на хоспиталните инфекции во мојата здравствена организација (проф. д-р Милка Здравковска)
  Валидација на процесот и постапките на стерилизација (Петар Козин – Р. Словенија)
  Мерки за контрола на интрахоспитални инфекции во РЕМЕДИКА (д-р Марина Поп-Лазарова)

 • Октомври 2014 Љубилеен состанок 10 години МЗКИХИ и промоција на новата книга на проф. Каќа Поповска

 • Конгрес на IFIC- Валета – Малта, 2014

2015
 • Март 2015 РЕГИОНАЛЕН СОСТАНОК - Велес
  Regional societies meeting of HAIC (health care associated infection control)

 • Ebola outbreak: lessons learned in prevention control – Lul Raka, Kosovo

 • Hand hygiene compliance in prevention – Popovska Katja

 • Hand disinfection – Albert Wanilian, Germanija

 • Deratization of MDR with octenidine – Shulke Germanija
  Multidimension Hand Hygiene Approach (IMHHA) among Health Care Workewrs (HCWs)

 • Октомври 2015 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Превенција на инфекции на постоперативни рани

2016
 • Март 2016 СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА - Демир Капија
  Пре-Интра-Постоперативни мерки за превенција на инфекции на хируршки рани

 • Октомври 2016 СТРУЧЕН СОСТАНОК - Скопје
  Мултидисциплинарен пристап во третман и превенција на инфекции на изгореници

2017
 • Март 2017 Микробиолошки квалитет на воздухот и методи за санитација во превенција на интрахоспитални инфекции

2018
 • Март 2018 Микробиолошки стручен состанок со работилница - хотел Еуро Градче, Кочани 30-31.03.2018